Incoterms 2010

Slovo „Incoterms“ je zkratkou výrazu „International commercial terms“ „Mezinárodní obchodní podmínky“. Jednotlivé položky Incoterms jsou pak dodací doložkou kupní smlouvy, nikoli však smlouvy přepravní. Obchodní podmínky jsou základním prvkem mezinárodních kupních smluv. Jasně určují smluvním stranám jaké jsou jejich vzájemné povinnosti, vzhledem na přepravu zboží od prodávajícího k kupujícímu a tím předchází možnosti vzniku problémů a nejasnotí během přepravy. Tyto pravidla poskytují výklad podmínek odpovídajících obchodu se zbožím na podkladě kupní smlouvy. Pravidla popisují především povinnosti, výdaje a rizika související s dodáním zboží od prodávajícího kupujícímu.

Obchodníci s oblibou používají zkraky – FOB ci CIF – jako nejjednoduší rozdělení povinností, výdajů a rizik. Bohužel zde často docházelo ke vzniku nedorozumění s ohledem na správný výklad těchto výrazů. Bylo proto nutné vytvořit přesná pravidla výkladu obchodních podmínek, která striktně vymezují kdy dané riziko přechází z jednoho subjetku na druhý. Základem těchto pravidel výkladu jsou Incoterms, které Mezinárodní obchodní komora vydala poprvé v roce 1936. Jejich úřední název je „Mezinárodní pravidla na výklad obchodních podmínek“.

Mezinárodní obchodní komora (ICC) ohlásila vydání nových INCOTERMS 2010, které byly schválené v září 2010 na shromáždění v Paříži. Nové INCOTERMS 2010 nabyly oficální platnosti v lednu 2011.

INCOTERMS 2010:

Hlavní změna pravidel - počet pravidel se snížil ze 13 na 11. Tohoto bylo dosaženo nahrazením pravidel uvedených v INCOTERMS 2000: DAF, DES, DEQ a DDU dvěma novými: DAT a DAP.

EXW – ex works/ze závodu

Prodávající splní svou povinnost dodaní, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající není povinen nakldádat zboží na přitavený přejímací dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takovéto odbavení přichází v úvahu.

FCA – free carrier / vyplaceno dopravci

Prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném místě. Stranám se doporučuje náležitě specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Zboží musí být celně odbaveno ve vývozu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zásilky v dovozu anebo, pokud jde o úhradu dovozního cla, anebo provést jakékoliv celní odbavení v dovozu.

CPT – carriage paid to / přeprava placena do

Prodávající dodává zboží dopravci anebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takové místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou do jmenovaného místa určení.

CIP – carriage and insurance paid to / přeprava a pojištění placeny do

Prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takové místo dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat tuto přepravu a krýt náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Ale nebezpečí ztráty a poškození zboží, jako i všechny dodatečné náklady vzniklé po odevzdání zboží dopravci, přecházejí z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je dále povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Pravidlo CIP zajišťuje povinnost sjednat pouze minimální krytí.

DAT – delivery at terminal / s dodáním do překladiště

Prodávající splní dodání, jakmile je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti, ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Označení „překladiště“ zahrnuje jakékoli místo kryté nebo nektryté, jako např. nábřeží, skladiště, kontejnerové depo nebo silniční, železniční anebo letecké překladiště. Prodávající je povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou v překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě urční.

DAP – delivery at place / s dodáním v místě určení

Prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškera rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.

DDP – delivery duty paid / s dodáním clo placeno

Prodávající splní svou pivnnost, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce kupujícím ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz tak i pro dovoz včetně provedení příslušného celního odbavení. Toto pravidlo představuje maximální závazek pro prodávajícího.

INCOTERMS 2010 / pouze pro námořní a říční přepravu

FAS – free alongside ship / vyplaceně k boku lodi

Prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi (tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem) jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází dodáním zboží k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. Doložka vyžaduje, aby prodávající zabezpečil celní odbavení zboží na vývoz.

FOB – free on board / vyplaceně loď

Prodávající má povinnost dodat zboží na palubu lodi jmenovaném kupujícím ve sjednaném přístavu nalodění anebo obstarat dodání zboží tímto způsobem. Riziko za ztrátu a poškození zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující nese veškeré náklady od tohoto okamžiku. Tato doložka vyžaduje, aby prodávající celně odbavil zboží na vývoz.

CFR – cost and freight / náklady a přepravné

Prodávající splní svou povinnost dodání naložením zboží na palubu lodi nebo obstaráním, aby zboží bylo takto dodáno. Přechod rizika za ztrátu a poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit přepravné potřebné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení.

CIF – cost, insurance and freight / náklady, pojištění a přepravné

Prodávající dovává zboží na palubu lodi nebo obstarání dodání zboží tímto způsobem. Riziko ztráty a poškození zboží přechází na kupujícího jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící ryziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Doložka vyžaduje pojištění pouze na minimální krytí.Kontaktní formulář

Jméno
Příjmení
E-mail
Vzkaz
Kolik je dva plus dva?
Odpovězte číslem.
facebook mail Praha:
Košice:
Pieštany:
RED STAR LOGISTICS s.r.o., Babská 909/14, 143 00 Praha 4, Czech Republic
RED STAR LOGISTICS s.r.o., Business centrum Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovak Republic
RED STAR LOGISTICS s.r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany, Slovak Republic
Mapa stránek | RED STAR LOGISTICS | Copyright © 2012 Jakub César
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!